Gebruiksvoorwaarden Lijstje.nl

Digital Intelligence BV
Danzigerkade 2 B1
1013 AP te Amsterdam
KvK-nummer 34121564

In deze Gebruiksvoorwaarden worden de voorwaarden besproken waaronder u als Gebruiker van Lijstje.nl gebruik kunt maken van de Dienst die Digital Intelligence BV aanbiedt op de Lijstje.nl. Lees deze Gebruiksvoorwaarden goed door, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn wanneer u gebruik maakt van de Dienst. Door gebruik te maken van de Dienst, op welke manier dan ook, aanvaardt u daarmee gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 1 — Definities

Onder de in deze gebruiksvoorwaarden met een beginhoofdletter gebruikte begrippen wordt verstaan:

1.1 Dienst:
de dienst die Digital Intelligence aan Gebruiker verleent door onder meer via Website Lijstje.nl toegang te geven tot een Account - en welke nader is beschreven op Website en in artikel 3 van deze Gebruiks-voorwaarden.
1.2 Gebruiksvoorwaarden:
de gebruiksvoorwaarden zoals omschreven in dit document.
1.3 Intellectuele Eigendomsrechten:
alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
1.4 Licentie:
ruime, kosteloze, onherroepelijke, eeuwigdurende, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve toestemming aan Digital Intelligence BV om in het kader van de Dienst verstrekte informatie (al dan niet gedeeltelijk) te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en/of openbaar te maken, waaronder in ieder geval begrepen voor doeleinden gerelateerd aan de Dienst en/of publicaties van Lijstje.nl.
1.5 Account:
persoonlijke omgeving voor de Gebruiker op de Website die wordt gecreëerd wanneer Gebruiker zich aanmeldt voor de Dienst door een Lijstje aan te maken.
1.6 Gebruiker:
een natuurlijke persoon die een Account aanmaakt op de Website en/of anderszins van de Dienst gebruik maakt.
1.7 Lijstje.nl:
Lijstje.nl is een dienst van Digital Intelligence BV, gebruiker van de Gebruiksvoorwaarden en gevestigd aan Danzigerkade 2 B1, 1013 AP te Amsterdam, ingeschreven onder KvK-nummer 34121564.
1.8 Wachtwoord:
het door Gebruiker opgegeven wachtwoord om toegang te krijgen tot diens Account.
1.9 Website:
de website via welke Digital Intelligence BV haar Dienst aanbiedt en welke toegankelijk is via www.lijstje.nl
1.10 Lijstje:
Het Lijstje dat Gebruiker op Lijstje.nl kan aanmaken met zijn/haar productwensen en dat door anderen kan worden ingezien.

Artikel 2 — Toepasselijkheid

2.1
De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de Website door Gebruiker en het verlenen van de Dienst aan Gebruiker.
2.2
Digital Intelligence BV wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van Gebruiker van de hand.
2.3
Eventuele afwijkingen van de Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Digital Intelligence BV en Gebruiker zijn overeengekomen.
2.4
Digital Intelligence BV heeft te allen tijde het recht de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zijn op www.lijstje.nl te vinden. Indien Gebruiker het gebruik van de Dienst voortzet na wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden, accepteert Gebruiker daarmee de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien Gebruiker niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, is het Gebruiker niet langer toegestaan de Dienst te gebruiken. Het is de verantwoordelijkheid van Gebruiker om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden. Het is derhalve raadzaam om de Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Artikel 3 — Dienst

3.1
De Dienst betreft de Dienst van Digital Intelligence BV en alle rechtshandelingen in de relatie tussen Digital Intelligence BV en Gebruiker.
3.2
De Dienst aangeboden door Digital Intelligence BV op www.lijstje.nl omvat het maken en bijhouden van een eigen verlanglijst en het trekken van lootjes met aangewezen personen en het inzien van lijstjes van andere Gebruikers.

Artikel 4 — Aanmelding, Wachtwoord, Profiel, Inlogprocedure en Persoonlijke vraag

4.1
Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, dient Gebruiker een Account aan te maken op de manier zoals beschreven op de Website en in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden.
4.2
Alleen een Gebruiker die (wettelijk) bevoegd dan wel gerechtigd is om gebruik te maken van de Website en de Dienst af te nemen, is gerechtigd een Account aan te maken.
4.3
Digital Intelligence BV behoudt zich het recht voor een Account te wijzigen of te verwijderen, indien dit naar het oordeel van Digital Intelligence BV noodzakelijk is in verband met het bepaalde in artikel 4.1.
4.4
Gebruiker dient tijdens het aanmaken van de Account een Wachtwoord op te geven, welke in combinatie met het opgegeven e-mailadres toegang geeft tot de Account. Gebruiker heeft de mogelijkheid een persoonlijke vraag toe te voegen aan zijn/haar Account. Zonder persoonlijke vraag is het lijstje van Gebruiker openbaar toegankelijk. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor en zal zorgvuldig omgaan met zijn Account, Wachtwoord en Persoonlijke vraag.
4.5
Gebruiker erkent dat zijn Account en Wachtwoord persoonsgebonden zijn en niet overdraagbaar. Het is dan ook niet toegestaan een Account op naam van een ander aan te maken.
4.6
Digital Intelligence BV mag er vanuit gaan dat Gebruiker is wie hij zegt dat hij is in zijn Account.
4.7
Gebruiker zal zodra hij weet of redenen heeft om te vermoeden dat een Wachtwoord en bijbehorend e-mailadres in handen is gekomen van onbevoegde derden, Digital Intelligence BV daarvan onverwijld op de hoogte te stellen, onverminderd de eigen verplichting van Gebruiker om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van het Wachtwoord.
4.8
Digital Intelligence BV behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of het Wachtwoord te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van (het functioneren van) de Dienst.

Artikel 5 — (Persoons)gegevens

5.1
Gebruiker gaat akkoord met de Privacy Statement, die deel uitmaakt van de Gebruiksvoorwaarden.
5.2
Gebruiker dient zelf zorg te dragen dat de gegevens die deel uit maken van het aangemaakte Account op de Website steeds juist en actueel zijn.
5.3
Gebruiker mag de (persoons)gegevens van derden die hem via Website openbaar zijn gemaakt slechts gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Het is voor Gebruiker niet toegestaan om via de Website verkregen gegevens voor andere doeleinden te verwerken.
5.4
Gebruiker stemt ermee in dat het verstrekken van gegevens bij het aanmaken van de Account op de Website gelijk staat aan het geven van een Licentie om aan te wenden voor het verlenen van de Dienst.
5.5
Indien Gebruiker zijn Account om welke reden dan ook verwijdert, blijft de Licentie als bedoeld in 5.4 onverkort van kracht. Daarin opgenomen persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Privacy Statement.

Artikel 6 — Gebruik van de Dienst

6.1
Het is Gebruiker niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de Dienst. Dit houdt onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan om inbreuk te maken op de rechten van Digital Intelligence BV haar Gebruikers of derden, waaronder Intellectuele Eigendomsrechten of privacy rechten, onware of misleidende informatie af te geven in het kader van de Dienst, in strijd te handelen met geldende wet- en regelgeving, in strijd te handelen van de Gebruiksvoorwaarden, te handelen op onrechtmatige wijze of op een wijze die de belangen en goede naam van Digital Intelligence BV schaden.
6.2
Elk gebruik van de Dienst door Gebruiker is voor eigen risico, rekening en verantwoording van Gebruiker.
6.3
Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de activiteiten die via het e-mailadres en Wachtwoord-combinatie en aldus de Account worden verricht.

Artikel 7 — Intellectuele Eigendomsrechten

7.1
De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website, producten, en de Dienst berusten bij Digital Intelligence BV. met uitzondering van informatie die onder de reikwijdte van de Licentie valt.
7.2
Het is Gebruiker niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Digital Intelligence BV, op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of anderszins te verveelvoudigen of op welke wijze ook in een ander document, geautomatiseerd bestand of ander materiaal te verwerken.

Artikel 8 — Vrijwaring

8.1
Gebruiker vrijwaart Digital Intelligence BV tegen aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Gebruiker met behulp van de Dienst verrichte activiteiten op enigerlei wijze onrechtmatig zijn en/of gerelateerd zijn aan en/of voortvloeien uit het door Gebruiker niet-nakomen van de Gebruiksvoorwaarden.
8.2
Digital Intelligence BV zal zich naar redelijkheid inspannen om de Dienst te kunnen verlenen. Digital Intelligence BV garandeert echter niet dat de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is noch dat de Dienst foutloos zal worden geleverd. Storingen in de Dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken.

Artikel 9 — Aansprakelijkheid

9.1
Digital Intelligence BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de levering van de Dienst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Dienst of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van Digital Intelligence BV, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
9.2
Digital Intelligence BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede inbegrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, verband houdend met of voortvloeiend uit de Dienst en/of gebruik van de Website, inclusief gebruik door derden.
9.3
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Gebruiker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk meldt bij Digital Intelligence BV. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Digital Intelligence BV vervalt door het verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 10 — Duur en beëindiging

10.1
Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te stoppen en de Account te beëindigen.
10.2
Digital Intelligence BV is te allen tijde - zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg - gerechtigd om (i) de activiteiten in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, (ii) de Account van Gebruiker tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, (iii) de Dienst te beëindigen, en/of (v) te weigeren om de Dienst aan Gebruiker te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien Gebruiker handelt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden en/of Digital Intelligence BV van mening is dat uw handelen schade of aansprakelijkheid aan Gebruiker, derden of aan de Dienst kunnen toebrengen. Digital Intelligence BV is hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Gebruiker.

Artikel 11 — Diversen

11.1
Op de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
11.2
Alle geschillen die tussen Gebruiker en Digital Intelligence BV ontstaan in verband met en/of gerelateerd aan het gebruik van de Dienst en/of Website, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij een andere rechter op grond van dwingend recht bevoegd is.
11.3
Digital Intelligence BV mag rechten en verplichtingen die uit deze gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, dient Gebruiker het gebruik van de Dienst te staken en zijn Account te beëindigen.
11.4
Onverminderd eventueel voor Digital Intelligence BV bestaande wettelijke verplichtingen om een overeenkomst tussen Gebruiker en Digital Intelligence BV voor het gebruik van Website en de Dienst te bewaren, is Digital Intelligence BV niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor Gebruiker toegankelijk te houden.
11.5
Indien één of meer bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Digital Intelligence BV en Gebruiker verplichten zich in te spannen om tot een geldig beding te komen dat zo veel mogelijk overeenstemt met het nietige of vernietigde beding.

Versie December 2012